Clienten vertellen

  • Pauline:
    "Door coaching bij Andrea heb ik geleerd om mezelf als uitgangspunt te nemen."
  • Ingrid:
    "Door deze gecombineerde vorm van psycho energetisch coaching kon ik blijven werken. Het werkte parallel op meerdere lagen. Dat heeft mij goed doen herstellen. Ik weet nu wat ik moet doen en laten om balans te houden. Voor mij is dat heel belangrijk, omdat ik in veel besturen, werkgroepen zit en onderzoeken begeleid."

Main

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)